Privacy- en cookieverklaring

Laatste wijziging: 14/04/2020

Privacyverklaring

Le Wine is er zich van bewust dat u belang hecht aan de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te beschermen.
In deze Privacyverklaring en Gegevensbeschermingsbeleid wordt uitgelegd hoe Le Wine uw persoonlijke gegevens inzamelt en beheert. Hierin vindt u informatie over welke gegevens wij inzamelen, hoe wij ze gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen in lijn met uw persoonlijke gegevens.
Neem hier contact met ons op via info@lewine.be als u nog vragen of opmerkingen hebt of als u een van de rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen.
Voor de doeleinden van het beleid worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2021.
 
I. Basisprincipes en ons engagement inzake privacy
 
Bij Le Wine hebben wij ons ertoe verbonden uw recht op privacy met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij streven ernaar al uw persoonlijke gegevens in ons bezit te beschermen, om uw persoonlijke gegevens op een verantwoordelijke manier te beheren en transparant te zijn in de manier waarop we dat doen. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Vandaar dat wij ons ertoe verbonden de volgende basisprincipes na te leven:
 

u bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonlijke gegevens mee te delen. Indien u ervoor kiest dat niet te doen, is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden.
wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de doeleinden die uiteengezet worden in deze Privacyverklaring of voor specifieke doeleinden die wij aan u meedeelden en/of waarmee u instemde.
wij streven ernaar om zo weinig mogelijk gegevens in te zamelen, te verwerken en te gebruiken voor de beschreven doeleinden.
wij trachten uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk te houden.
als de door ons ingezamelde persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of anoniem te maken.
uw persoonlijke gegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of meegedeeld worden op een andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring.
II. Welke persoonlijke gegevens zamelen wij in?
 
Welke persoonlijke gegevens wij inzamelen, hangt af van de beschreven doeleinden en van het product of de dienst die wij u aanbieden.
In het algemeen kunnen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens inzamelen:

1.persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummers, geboortedatum 
2.communicaties met ons waaronder details van onze uitwisselingen ongeacht het kanaal (telefoon, mail, contactformulier, …);
3.browsergeschiedenis, zoals welke pagina’s u raadpleegde, de datum, de plaats waar u dat deed en het IP-adres.

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens onrechtstreeks inzamelen wanneer:
 
•u content deelt op sociale media, webpagina’s of deelnemingsformulieren van acties met betrekking tot onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media.

III. Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?

Afgezien van gevallen waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in om u de beste surfervaring te bezorgen en om u een hoogwaardige consumentenservice aan te bieden. In het bijzonder kunnen wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken met de volgende doeleinden:
 
1.om de nodige opdrachten te kunnen uitvoeren in kader onze commerciële activiteiten
2.om uw eventuele klachten te behandelen;
3.om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden of om contact met u op te nemen naar aanleiding van vragen en/of verzoeken;
4.om onze producten, diensten, communicatiemethodes en de functionaliteit van onze websites te ontwikkelen en te verbeteren;
5.om de identiteit te controleren van personen die ons telefonisch, elektronisch of op een andere manier contacteren;
6.om inzicht te verwerven in de interesses, wensen en veranderende noden van consumenten, om onze websites, onze bestaande producten en diensten te verbeteren en/of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
7.om gepersonaliseerde producten en communicaties en productaanbevelingen te bezorgen aan onze consumenten.
 
De persoonlijke gegevens zoals vermeld in punten I. a) tot c) die via ons contactformulier zullen worden meegedeeld, zullen niet worden gebruikt voor de in de punten genoemde doeleinden van puntje III. a) tot g) hierboven. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens inzamelen en gebruiken voor de bovenvermelde doeleinden of voor andere doeleinden, dan informeren wij u voorafgaandelijk of op het moment van de inzameling.
 
Wanneer nodig zullen wij uw toestemming vragen om de persoonlijke gegevens te verwerken. Nadat u hebt ingestemd met de verwerking, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming te herroepen.
 
IV. Uw rechten
 
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. Hieronder geven we een overzicht van deze rechten en van wat dit voor u inhoudt. U kunt uw rechten uitoefenen via een mail naar info@lewine.be
 
Het recht tot inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens
U hebt te allen tijde het recht tot inzage, correctie en bijwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zijn ons bewust van het belang hiervan en mocht u uw rechten willen uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@lewine.be
Het recht op gegevensportabiliteit
Uw persoonlijke gegevens zijn draagbaar. Dit betekent dat ze kunnen worden verplaatst, gekopieerd of elektronisch overgedragen. Dit recht is echter enkel van toepassing indien:

1.de verwerking plaatsvindt in uitvoering van een contract;
Indien u uw recht op gegevensportabiliteit wenst uit te oefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@lewine.be
Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens
U hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen indien:
1.uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn met betrekking tot het doel waarvoor wij ze inzamelden; of
2.u de toestemming die u ons voordien gaf om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekt en er geen andere wettelijke grond is om deze persoonlijke gegevens te verwerken; of
3.u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden; of
4.u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de gerechtvaardigde belangen van Le Wine (zoals het verbeteren van de gebruikerservaring op websites); of
5.de persoonlijke gegevens niet rechtsgeldig verwerkt worden; of
6.uw persoonlijke gegevens moeten gewist worden om te voldoen aan de wet in kracht.

Indien u de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten wenst te wissen, gelieve ons dit dan mee te delen via info@lewine.be. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
Als de door ons ingezamelde persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of anoniem te maken.
 
Het recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken indien:
 
1.u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten niet correct zijn; of
2.de persoonlijke gegevens niet rechtsgeldig worden verwerkt, maar indien u de voorkeur geeft aan een beperkte verwerking in plaats van vernietiging; of
3.wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze inzamelden, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
4.u bezwaar indiende tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en wacht op de bevestiging dat uw belangen naar aanleiding van dit bezwaar zwaarder wegen dan de wettelijke gronden om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens wenst te beperken, gelieve ons dit dan mee te delen via info@lewine.be. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 
Het recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gelieve contact met ons op te nemen via info@lewine.be
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
 
V. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen
 
Wij zijn er ons van bewust dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk is. Wij doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, beïnvloeding, verlies, onrechtmatige toegang, wijziging of bekendmaking. Wij hebben een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen die moeten bijdragen tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangscontroles toe, gebruiken firewalls en beveiligen onze servers, en wij versleutelen persoonlijke gegevens.
 
VI. Delen van uw persoonlijke gegevens
 
Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt op een andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring. Voor andere doeleinden dan voorzien in deze Privacyverklaring, kunnen wij uw gegevens wel delen indien vereist bij wet en/of op verzoek van een overheidsinstantie.
 
VII. Cookies en andere technologieën
 
Wij kunnen ook persoonlijke gegevens inzamelen over u via het gebruik van cookies en andere technologieën. Dit kan gebeuren wanneer u onze websites of websites van derden bezoekt, onze online promoties bekijkt of gebruikmaakt van onze mobiele applicaties of die van derden. Het kan gaan om de volgende informatie:
1.informatie over uw browser en besturingssysteem;
2.het IP-adres van de door u gebruikte computer;
3.webpagina’s die u bekijkt op onze website;
4.links die u aanklikt wanneer u interactief gebruikmaakt van onze diensten.
 
Gelieve onze Cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie hieromtrent.
 
 
VIII.Datalek
 
Bij datalek wordt dit gemeld aan de privacycommissie binnen de 24 uur en zal er gevraagd worden om bijvoorbeeld wachtwoorden en inloggegevens aan te passen. 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking meldt het gegevenslek aan de betrokken personen met communicatiemiddelen die garanderen dat de informatie snel wordt ontvangen. Als het onmogelijk is om de benadeelde personen te identificeren, mag de verantwoordelijke die personen inlichten via de media, hoewel hij blijft proberen om de identiteit van die personen te achterhalen zodat zij hen ook individueel in kennis kan stellen
 
 
IX. Contact opnemen met ons
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@lewine.be

Le Wine is er zich van bewust dat u belang hecht aan de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te beschermen.
In deze Privacyverklaring en Gegevensbeschermingsbeleid wordt uitgelegd hoe Le Wine uw persoonlijke gegevens inzamelt en beheert. Hierin vindt u informatie over welke gegevens wij inzamelen, hoe wij ze gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen in lijn met uw persoonlijke gegevens.
Neem hier contact met ons op via info@lewine.be als u nog vragen of opmerkingen hebt of als u een van de rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen.
Voor de doeleinden van het beleid worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2021.
 
I. Basisprincipes en ons engagement inzake privacy
 
Bij Le Wine hebben wij ons ertoe verbonden uw recht op privacy met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij streven ernaar al uw persoonlijke gegevens in ons bezit te beschermen, om uw persoonlijke gegevens op een verantwoordelijke manier te beheren en transparant te zijn in de manier waarop we dat doen. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Vandaar dat wij ons ertoe verbonden de volgende basisprincipes na te leven:
 

u bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonlijke gegevens mee te delen. Indien u ervoor kiest dat niet te doen, is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden.
wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de doeleinden die uiteengezet worden in deze Privacyverklaring of voor specifieke doeleinden die wij aan u meedeelden en/of waarmee u instemde.
wij streven ernaar om zo weinig mogelijk gegevens in te zamelen, te verwerken en te gebruiken voor de beschreven doeleinden.
wij trachten uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk te houden.
als de door ons ingezamelde persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of anoniem te maken.
uw persoonlijke gegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of meegedeeld worden op een andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring.
II. Welke persoonlijke gegevens zamelen wij in?
 
Welke persoonlijke gegevens wij inzamelen, hangt af van de beschreven doeleinden en van het product of de dienst die wij u aanbieden.
In het algemeen kunnen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens inzamelen:

1.persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummers, geboortedatum 
2.communicaties met ons waaronder details van onze uitwisselingen ongeacht het kanaal (telefoon, mail, contactformulier, …);
3.browsergeschiedenis, zoals welke pagina’s u raadpleegde, de datum, de plaats waar u dat deed en het IP-adres.

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens onrechtstreeks inzamelen wanneer:
 
•u content deelt op sociale media, webpagina’s of deelnemingsformulieren van acties met betrekking tot onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media.

III. Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?

Afgezien van gevallen waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in om u de beste surfervaring te bezorgen en om u een hoogwaardige consumentenservice aan te bieden. In het bijzonder kunnen wij uw persoonlijke gegevens inzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken met de volgende doeleinden:
 
1.om de nodige opdrachten te kunnen uitvoeren in kader onze commerciële activiteiten
2.om uw eventuele klachten te behandelen;
3.om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden of om contact met u op te nemen naar aanleiding van vragen en/of verzoeken;
4.om onze producten, diensten, communicatiemethodes en de functionaliteit van onze websites te ontwikkelen en te verbeteren;
5.om de identiteit te controleren van personen die ons telefonisch, elektronisch of op een andere manier contacteren;
6.om inzicht te verwerven in de interesses, wensen en veranderende noden van consumenten, om onze websites, onze bestaande producten en diensten te verbeteren en/of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
7.om gepersonaliseerde producten en communicaties en productaanbevelingen te bezorgen aan onze consumenten.
 
De persoonlijke gegevens zoals vermeld in punten I. a) tot c) die via ons contactformulier zullen worden meegedeeld, zullen niet worden gebruikt voor de in de punten genoemde doeleinden van puntje III. a) tot g) hierboven. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens inzamelen en gebruiken voor de bovenvermelde doeleinden of voor andere doeleinden, dan informeren wij u voorafgaandelijk of op het moment van de inzameling.
 
Wanneer nodig zullen wij uw toestemming vragen om de persoonlijke gegevens te verwerken. Nadat u hebt ingestemd met de verwerking, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming te herroepen.
 
IV. Uw rechten
 
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. Hieronder geven we een overzicht van deze rechten en van wat dit voor u inhoudt. U kunt uw rechten uitoefenen via een mail naar info@lewine.be
 
Het recht tot inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens
U hebt te allen tijde het recht tot inzage, correctie en bijwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zijn ons bewust van het belang hiervan en mocht u uw rechten willen uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@lewine.be
Het recht op gegevensportabiliteit
Uw persoonlijke gegevens zijn draagbaar. Dit betekent dat ze kunnen worden verplaatst, gekopieerd of elektronisch overgedragen. Dit recht is echter enkel van toepassing indien:

1.de verwerking plaatsvindt in uitvoering van een contract;
Indien u uw recht op gegevensportabiliteit wenst uit te oefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@lewine.be
Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens
U hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen indien:
1.uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn met betrekking tot het doel waarvoor wij ze inzamelden; of
2.u de toestemming die u ons voordien gaf om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekt en er geen andere wettelijke grond is om deze persoonlijke gegevens te verwerken; of
3.u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden; of
4.u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de gerechtvaardigde belangen van Le Wine (zoals het verbeteren van de gebruikerservaring op websites); of
5.de persoonlijke gegevens niet rechtsgeldig verwerkt worden; of
6.uw persoonlijke gegevens moeten gewist worden om te voldoen aan de wet in kracht.

Indien u de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten wenst te wissen, gelieve ons dit dan mee te delen via info@lewine.be. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
Als de door ons ingezamelde persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of anoniem te maken.
 
Het recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken indien:
 
1.u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten niet correct zijn; of
2.de persoonlijke gegevens niet rechtsgeldig worden verwerkt, maar indien u de voorkeur geeft aan een beperkte verwerking in plaats van vernietiging; of
3.wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze inzamelden, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
4.u bezwaar indiende tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en wacht op de bevestiging dat uw belangen naar aanleiding van dit bezwaar zwaarder wegen dan de wettelijke gronden om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens wenst te beperken, gelieve ons dit dan mee te delen via info@lewine.be. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 
Het recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gelieve contact met ons op te nemen via info@lewine.be
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
 
V. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen
 
Wij zijn er ons van bewust dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk is. Wij doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, beïnvloeding, verlies, onrechtmatige toegang, wijziging of bekendmaking. Wij hebben een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen die moeten bijdragen tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangscontroles toe, gebruiken firewalls en beveiligen onze servers, en wij versleutelen persoonlijke gegevens.
 
VI. Delen van uw persoonlijke gegevens
 
Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt op een andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring. Voor andere doeleinden dan voorzien in deze Privacyverklaring, kunnen wij uw gegevens wel delen indien vereist bij wet en/of op verzoek van een overheidsinstantie.
 
VII. Cookies en andere technologieën
 
Wij kunnen ook persoonlijke gegevens inzamelen over u via het gebruik van cookies en andere technologieën. Dit kan gebeuren wanneer u onze websites of websites van derden bezoekt, onze online promoties bekijkt of gebruikmaakt van onze mobiele applicaties of die van derden. Het kan gaan om de volgende informatie:
1.informatie over uw browser en besturingssysteem;
2.het IP-adres van de door u gebruikte computer;
3.webpagina’s die u bekijkt op onze website;
4.links die u aanklikt wanneer u interactief gebruikmaakt van onze diensten.
 
Gelieve onze Cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie hieromtrent.
 
 
VIII.Datalek
 
Bij datalek wordt dit gemeld aan de privacycommissie binnen de 24 uur en zal er gevraagd worden om bijvoorbeeld wachtwoorden en inloggegevens aan te passen. 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking meldt het gegevenslek aan de betrokken personen met communicatiemiddelen die garanderen dat de informatie snel wordt ontvangen. Als het onmogelijk is om de benadeelde personen te identificeren, mag de verantwoordelijke die personen inlichten via de media, hoewel hij blijft proberen om de identiteit van die personen te achterhalen zodat zij hen ook individueel in kennis kan stellen
 
 
IX. Contact opnemen met ons
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@lewine.be

Cookieverklaring

Onze Website gebruikt cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.  Zonder jouw voorafgaande toestemming, plaatsen wij uitsluitend de strikt noodzakelijke cookies die nodig zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten "first party cookies".

We gebruiken ook zogeheten “third party cookies”. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. In het bijzonder gebruiken we cookies voor de volgende doeleinden:

PHPSESSID www.lewine.be First party Strikt noodzakelijk Einde sessie
user-session www.lewine.be First party Strikt noodzakelijk Einde sessie
user-token www.lewine.be First party Strikt noodzakelijk 1 jaar
language www.lewine.be First party Functioneel 1 maand
1P_JAR .google.com Third party Targeting 1 maand
ANID .google.com Third party Onbekend 9 maanden
CONSENT .google.com Third party Targeting 6666 dagen
NID .google.com Third party Targeting 6 maanden
OGPC .google.com Third party Functioneel 1 maand
__utma .developers.google.com Third party Analytisch 2 jaar
__utmz .developers.google.com Third party Analytisch 7 maanden
_ga .developers.google.com Third party Analytisch 798 dagen
ct0 .twitter.com Third party Onbekend 6 uur
external_referer .twitter.com Third party Onbekend 7 dagen
gt .twitter.com Third party Onbekend 3 uur
guest_id .twitter.com Third party Targeting 2 jaar
personalization_id .twitter.com Third party Targeting 2 jaar
lang cdn.syndication.twimg.com Third party Functioneel Einde sessie
_fbp .facebook.com Third party Targeting 4 maanden
c_user .facebook.com Third party Onbekend 401 dagen
datr .facebook.com Third party Onbekend 2 jaar
dpr .facebook.com Third party Onbekend 7 dagen
fr .facebook.com Third party Onbekend 90 dagen
sb .facebook.com Third party Onbekend 2 jaar
xs .facebook.com Third party Onbekend 401 dagen
presence .facebook.com Third party Onbekend Einde sessie
spin .facebook.com Third party Onbekend 1 dag, 1 uur
wd .facebook.com Third party Targeting 7 dagen
Naam Provider Type Categorie Vervalt

 

Cookie instellingen

Hieronder kan je aangeven welke types cookies Le Wine mag bijhouden.

   Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
   Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen (zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw taalvoorkeur) of regionale content aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.
   Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.
   Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

   Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

   We geven je graag zoveel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics).  Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

   Bij je eerste bezoek aan onze Website word je gevraagd om onze  cookies te aanvaarden. Je kan daarna uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

   Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@lewine.be of per post naar Mafribel NV, Vaucampslaan 110, 1654 Huizingen (Beersel), België.

   Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/

   Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/